Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego, 09 - 402 Płock, Plac Dąbrowskiego 1, www.oipip.org.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

plen

Godziny urzędowania

Poniedziałek
7.00 - 15.00
 
Wtorek
9.00 - 17.00
 
Środa - Piątek
7.00 - 15.00
 
 

Pomoc prawna

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, pierwszy i trzeci wtorek w godz. 15.00 - 16.00, natomiast Przewodnicząca OSPiP w drugi wtorek miesiąca między 15.00 - 17.00.

Ponadto po uprzednim umówieniu telefonicznym (+48 24 264 48 33) za pośrednictwem biura OIPiP RP, można skorzystać z porady Radcy Prawnego.
 

Składki

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.
Wysokości składek
 

Obszar działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych RP

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego obejmuje swoim działaniem powiat gostyniński, płocki i sierpecki.

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Europejskanotą z dnia 8 września 2022 r.,( w załączeniu) przedstawiła nowe stanowisko w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych przez obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii przed zakończeniem okresu przejściowego.

 Najważniejsze informacje z noty KE:(…)

Obywatele UE

Uznawanie brytyjskich kwalifikacji posiadanych przez obywateli UE, różni się w zależności od tego, czy przedstawiciel danego zawodu uzyskał kwalifikacje przed czy po zakończeniu okresu przejściowego określonego w Umowie o wystąpieniu z UE, czyli przed lub po 31 grudnia 2020 r.

·         Kwalifikacje uzyskane przed dniem 31 grudnia 2020 r.

W przypadku, gdy kwalifikacje zostały uzyskane przed końcem okresu przejściowego określonego w Umowie o wystąpieniu, zastosowanie mają przepisy dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Jeżeli kwalifikacje te zostały wydane w czasie, gdy Zjednoczone Królestwo było państwem członkowskim UE (do dnia 31 stycznia 2020 r.) lub w okresie przejściowym określonym w Umowie o wystąpieniu kwalifikacje są uznawane za dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c tej dyrektywy. Mogą one być wykorzystywane, jako dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji we wszystkich systemach uznawania kwalifikacji określonych w dyrektywie 2005/36/WE, a wnioskodawcy mogą w każdej chwili złożyć wniosek o uznanie tych kwalifikacji zawodowych.

·         Kwalifikacje uzyskane po 1 stycznia 2021 r.

Kwalifikacje zawodowe uzyskane po zakończeniu okresu przejściowego określonego w Umowie o wystąpieniu z UE, są kwalifikacjami z państw trzecich na mocy dyrektywy 2005/36/WE. Zastosowanie ma art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 3. W związku z tym wnioskodawca musi uzyskać wstępne uznanie w państwie członkowskim zgodnie z krajowymi przepisami i procedurami. W przypadku zawodów, które korzystają z automatycznego uznawania na podstawie koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia, wstępne uznanie powinno być zgodne z minimalnymi wymogami w zakresie kształcenia określonymi w dyrektywie.

Jeżeli przedstawiciel danego zawodu chce, aby jego kwalifikacje zostały uznane w innym państwie członkowskim na mocy prawa UE, po wstępnym uznaniu w jednym państwie członkowskim musi uzyskać trzyletnie doświadczenie zawodowe w tym państwie członkowskim.

 

W przeciwnym razie uznanie kwalifikacji przebiega z krajowymi przepisami i procedurami.

 

Dla okręgowych izb pielęgniarek i położnych z ww. noty KE wynikają następujące wnioski:

 

 

·         Kwalifikacje uzyskane w Wielkiej Brytanii przed dniem 31 grudnia 2020 r.

 

1.      Obywatele UE, w tym obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii przed dniem 31 grudnia 2020 r. mogą ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji w Polsce na podstawie przepisów dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (uznanie w systemie automatycznym i w systemie ogólnym).

2.      Powyższe osoby (np. obywatelka polska posiadająca tytuł registered nurse – adult) mogą ubiegać się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej na analogicznych zasadach jak obywatele innych państw członkowskich UE - a więc stosuje się wobec ww. osób w szczególności zapisy art. 29 lub art. 32 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2022r. poz. 551 ze zm.)

3.      Ww. osoby mogą złożyć do OIPiP wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej właściwy dla osoby będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek i wymagane dokumenty są określone w załączniku nr 3 do uchwały Nr 413/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 12 września 2018 r. zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.

4.      Obywatele UE, w tym obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii przed dniem 31 grudnia 2020 r. nie muszą dokonywać w Polsce nostryfikacji brytyjskiego dyplomu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w celu stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

  • Kwalifikacje uzyskane w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

 

1.      Obywatele UE, w tym obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii po dniu 1 stycznia 2021 r. i nie zostały one następnie uznane w innym państwie członkowskim UE mogą ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji w Polsce tylko na podstawie polskich przepisów.

2.      W powyższym przypadku obywatele polscy w celu uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej muszą spełnić wymagania określone w art. 28 i 31 ustawy o zawodach pielęgniarki lub położnej.

3.      W powyższym przypadku obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii po dniu 1 stycznia 2021 r. muszą dokonać nostryfikacji brytyjskiego dyplomu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w celu stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

W przypadku pytań w powyższej kwestii proszę kontaktować się z Ośrodkiem Informacyjno- Edukacyjnym przy NIPiP.

 

Z poważaniem

(-) Zofia Małas

   Prezes NRPiP

 

 

Partnerzy

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego, Plac Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock.

OIPIP RP wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez OIPIP RP, możliwy jest poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..