Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego, 09 - 402 Płock, Plac Dąbrowskiego 1, www.oipip.org.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

plen

Konferencje

nowe trendy i rozwiązania
W naszym serwisie zawsze bogata i ciekawa oferta konferencji, przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych. Zobacz

XXV lat

samorządu pielęgniarek i położnych
Uroczyście świętujemy XXV - cie działalności Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego. Zobacz

Aktualności

zawsze najnowsze informacje
W naszym serwisie zawsze aktualne informacje dotyczące naszego środowiska zawodowego, między innymi zmiany legislacyjne, nowe trendy, rynek pracy... Zobacz

Godziny urzędowania

Poniedziałek
7.00 - 15.00
 
Wtorek
9.00 - 17.00
 
Środa - Piątek
7.00 - 15.00
 
 

Pomoc prawna

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, pierwszy i trzeci wtorek w godz. 15.00 - 16.00, natomiast Przewodnicząca OSPiP w drugi wtorek miesiąca między 15.00 - 17.00.

Ponadto po uprzednim umówieniu telefonicznym (+48 24 264 48 33) za pośrednictwem biura OIPiP RP, można skorzystać z porady Radcy Prawnego.
 

Składki

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.
Wysokości składek
 

Obszar działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych RP

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego obejmuje swoim działaniem powiat gostyniński, płocki i sierpecki.

Szanowne Koleżanki i Koledzy
W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2017 r. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych każda  pielęgniarka i położna, która będzie chciała uczestniczyć w jakiejkolwiek formie kształcenia podyplomowego musi dokonać swego zgłoszenia poprzez SMK. Aby uzyskać dostęp do SMK  jest zobowiązana przesłać do właściwej ze względu na swoją przynależność okręgowej izby pielęgniarek i położnych wniosek o modyfikację uprawnień.

W przypadku niepoprawności danych wpisanych we wniosku lub danych nieaktualnych znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez Okręgową Radę, wnioski o modyfikację uprawnień zostają odrzucone.
Zgodnie z art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ciągu 14 dni od dnia w którym nastąpiła zmiana danych dot. danej pielęgniarki/położnej  jest ona zobowiązana, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, składając wniosek aktualizacyjny. Dopełnienie tego obowiązku usprawni pracę Izby i szybką weryfikację wniosków o modyfikację  uprawnień.

Aktualizacja danych
Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna wykonujące zawód:

 • w ramach umowy o pracę;
 • w ramach stosunku służbowego;
 • na podstawie umowy cywilnoprawnej;

są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umowy, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, wskazując:

 • numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu;
 • datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na czas określony - datę zakończenia umowy;
 • miejsce wykonywania zawodu.

Zgodnie z art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna wpisane do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych, są obowiązane do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych w punktach 1 - 25 w/w artykułu.

 • jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Aktualizacji danych należy dokonać dostarczając arkusz zgłoszeniowy - aktualizacyjny oraz  dokumenty poświadczające zmianę tj. :

 • w przypadku zmiany nazwiska: kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa, prawomocny wyrok sądu lub dowód osobisty z aktualnym nazwiskiem (oryginał dokumentu do wglądu) oraz oryginał Prawa Wykonywania Zawodu,
 • w przypadku ukończonej specjalizacji: kserokopię dyplomu ukończonej specjalizacji (oryginał dokumentu do wglądu) oraz oryginał Prawa Wykonywania Zawodu,
 • w przypadku aktualizacji wykształcenia: kserokopię dyplomu wraz z kserokopią suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich (oryginały dokumentów do wglądu),
 • w przypadku aktualizacji ukończonych kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształcających: kserokopię zaświadczeń ukończonych kursów (oryginały dokumentów do wglądu).

W przypadku nie dostarczenia kompletu dokumentów aktualizacja nie zostanie dokonana.

Przewodnicząca ORPiP RP w Płocku
mgr Elżbieta Pleczyńska

Partnerzy

Wyślij wiadomość

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego, Plac Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock.

OIPIP RP wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez OIPIP RP, możliwy jest poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..